Επισκόπηση έργου

Η δεκαετία που έχουμε ξεκινήσει παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις για την Ευρώπη. Η στρατηγική του 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, εάν επιδιώκονται οι φιλοδοξίες για την Ευρώπη σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια πραγματικότητα [1]. Αυτό συνεπάγεται τη διεύρυνση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση σε όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμοστούν μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ειδικότερα, οι αγορές εργασίας απαιτούν όλο και περισσότερους πτυχιούχους με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες και πρέπει να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα για να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση αυτής της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον θεμελιώδη στόχο του «ET 2020″: «Making lifelong learning and mobility a reality», οι οικονομικές, τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές επιβάλλουν νέες απαιτήσεις για μια Ευρώπη που ανταποκρίνεται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επομένως, τα συστήματα ΕΤ πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν και να εφοδιάζουν τους Ευρωπαίους πολίτες με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση:

  • να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του παγκοσμίως αυξανόμενου ανταγωνισμού,
  • να δημιουργήσουν νέες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στη φύση των νέων θέσεων εργασίας και
  • να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα και την απασχολησιμότητα των ενηλίκων που ήδη εργάζονται ή εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ετήσιες ανασκοπήσεις ανάπτυξης του 2013, η διάρκεια της κρίσης δεν βοήθησε τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπλήρωση των στόχων τους για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη δια βίου μάθηση για τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα. Αυτά τα πορίσματα αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή και την ευαισθητοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΤ 2020 για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Είναι αποδεκτό ότι μεταξύ των βασικών λόγων που αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης είναι οι:

  • έλλειψη ουσιαστικών, καλά διαρθρωμένων και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με πληροφορίες σχετικές με τη διά βίου μάθηση, και
  • η έλλειψη πολιτικών πλαισίων και εργαλείων για τη σύνδεση των δεξιοτήτων και των προσόντων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικές φάσεις και πλαίσια μέσα και έξω από την επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να διαμορφωθούν ευέλικτα μονοπάτια για προσωπική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.

Όπως υπογραμμίζεται στο [2], οι ευέλικτες οδοί (flexible pathways) παρέχουν σημαντικό δυναμικό για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση. Eίναι απαραίτητη μια εναλλακτική προσέγγιση προκειμένου να προσελκυστούν οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι φορείς παροχής ευκαιριών μάθησης, οι ιδιώτες, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη τεχνολογιών, να συμμετάσχουν στη διαδικασία οικοδόμησης ενός οικοσυστήματος για τη διαχείριση και την προώθηση ευέλικτων εναλλακτικών οδών ευκαιριών δια βίου μάθησης.

Υπό αυτή την προοπτική, το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη σύνθεση των οδών ευκαιριών δια βίου μάθησης (Learning Opportunity Pathways) μέσω υπηρεσιών βασισμένων σε πρότυπα που επενδύουν στη δημιουργία μιας συνεκτικής, στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη μακροπρόθεσμη προώθηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών που σχετίζονται με την LLL και την ανάπτυξη μέσων που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση τόσο των παρόχων ευκαιριών μάθησης όσο και των προσώπων που αναζητούν ευκαιρίες και ενθαρρύνει το σχεδιασμό πολιτικών για την ενίσχυση της ΕΤ με εναλλακτικές και ευέλικτες οδούς, με βάση την εύκολη και βοηθούμενη από την τεχνολογία πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης.

Η προτεινόμενη προσέγγιση στοχεύει σε όλους τους τύπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διά Βίου Μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το COMPASS:

  • θα προωθήσει την έννοια των οδών ευέλικτης διά βίου μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων καθοδήγησης και να υποβάλει προτάσεις πολιτικής για την υποκίνηση της εφαρμογής τους από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • αναπτύξει τεχνικά εργαλεία βασισμένα σε πρότυπα για την πρόσληψη φορέων παροχής ευκαιριών μάθησης σε ΑΕΙ για την παραγωγή καλά διαρθρωμένων περιγραφών ευκαιριών μάθησης με βάση την ικανότητα και τη στήριξη της δημιουργίας ευέλικτων διαδρομών μάθησης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα και τη συνάφεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τρέχουσας και αναδυόμενης αγοράς εργασίας
  • αξιοποιήσει το σημαντικό αντίκτυπο της κοινοπραξίας σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σε συνεργασία με τα ΑΕΙ στον κλάδο των ΤΠΕ, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πιλοτικών δοκιμών που θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση των ιδρυμάτων
  • θα συνεισφέρει ρητά στην ενσωμάτωση των τεχνικών εξελίξεων σε υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα καθοδήγησης για την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης (π.χ. Ploteus).

Ο τομέας των ΤΠΕ έχει επιλεγεί ως τομέας πιλοτικών εφαρμογών διότι, σύμφωνα με [2], υπάρχει μια συνεχιζόμενη αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων ΤΠΕ, ενώ μέχρι το 2020 θα υπάρχουν μέχρι 700.000 ελεύθερες θέσεις ελεύθερων επαγγελματιών ΤΠΕ στην ΕΕ. Επιπλέον, οι ΤΠΕ είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς. Οι γνώσεις που παρέχονται πριν από μερικά χρόνια, σήμερα μπορούν να καταστούν άχρηστες υπό το φως των αναγκών της σημερινής αγοράς.

[1] Eurydice, «Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension», 2011.

[2] Commission Staff Working Document, «Partnership and flexible pathways for lifelong skills development», 2012