Στόχοι

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

 1. Τη δημιουργία ενός καινοτόμου και υποστηρικτικού μηχανισμού (μοντέλα, οδηγίες, λογισμικό) στα ΑΕΙ για την εκπροσώπηση ευκαιριών μάθησης με ολοκληρωμένες πληροφορίες μάθησης / ικανότητας.
 2. Την ανάπτυξη ενός δωρεάν εργαλείου για τους σπουδαστές, για να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες μάθησης για την οικοδόμηση μονοπατιών με βάση τον εντοπισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με έμφαση στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 3. Τη δημιουργία μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC), ως πλατφόρμα δημιουργίας δεξιοτήτων και καθοδήγησης, προσφέροντας κατάρτιση, καθοδήγηση για την κατασκευή περιγραφών LO και ευέλικτων οδών δια βίου μάθησης.
 4. Την εφαρμογή δοκιμής μεγάλης κλίμακας στον τομέα των ΑΕΙ, με κορυφαίες ευρωπαϊκές κοινοπραξίες ΑΕΙ σε αυτό τον τομέα. Σε εφαρμογή αυτού, το ICT Skills e-Competence framework του CEN, ένα πρότυπο της ΕΕ που εκφράζει δεξιότητες και ικανότητες για ολόκληρο τον τομέα των ΤΠΕ, θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου όλα τα θεσμικά όργανα να επιτύχουν συγκρίσιμες περιγραφές των ευκαιριών τους.
 5. Συστάσεις πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές τεχνολογίας για την εθνική και ευρωπαϊκή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.
 6. Δημόσια ευαισθητοποίηση σχετικά με τις οδούς δια βίου μάθησης μέσω δραστηριοτήτων πληροφόρησης, διάδοσης και εμπορίας και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, διασκέψεων, δημιουργία ιστοσελίδας, πιλοτική παρουσίαση και χρήση του COMPASS, δραστηριότητες διαφήμισης σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συνδεδεμένους εταίρους.
 7. Αύξηση της φυσικής και εικονικής κινητικότητας των εκπαιδευομένων. Δεδομένου ότι θα είναι ευκολότερο να ανακαλυφθούν ευκαιρίες μάθησης, θα κινητοποιηθούν δράσεις κινητικότητας. Επιπλέον, σε περίπτωση που μια LO παρέχεται on-line (π.χ. μέσω ενός MOOC) ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί φυσικά. Ειδικές βασικές δραστηριότητες, όπως η εκπόνηση εθνικών προτύπων για τις περιγραφές LO, η τεχνική προδιαγραφή καταχώρησης περιγραφών σε υπάρχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα, η σύσταση εθνικής στρατηγικής βασισμένη στην περιπτωσιολογική μελέτη του τομέα ΤΠΕ και το Σχέδιο συνεργασίας για τη σύσταση Memorandums of Understanding με στρατηγικούς policy makers, συνιστούν βασικά πλεονεκτήματα για την επίτευξη του στόχου της θεσμικής δέσμευσης.

Τα αποτελέσματα της COMPASS περιλαμβάνουν επίσης σχέδια, αναφορές και εργαλεία χρήσιμα για την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης έργων, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και για το σχεδιασμό πολιτικών διάδοσης και εκμετάλλευσης:

 • Σχέδιο διαχείρισης έργου, στο οποίο αναφέρονται λεπτομερείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου επικοινωνίας και των πολιτικών για την επίλυση συγκρούσεων
 • Σχέδιο εκμετάλλευσης, προσδιορίζοντας τους κύριους τομείς / αγορές στις οποίες οι εταίροι του έργου σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα
 • Σχέδιο διάδοσης, καθορίζοντας τη στρατηγική διάδοσης και το σχέδιο υλοποίησης
 • Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας και Κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών, κριτηρίων και δεικτών παρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης
 • Ιστοσελίδα έργου και πλατφόρμα διαχείρισης