Κοινό και αναμενόμενες επιπτώσεις

Οι κύριες ομάδες στόχοι περιλαμβάνουν:

  • Ευρωπαϊκά ΑΕΙ
  • Φοιτητές και δια βίου εκπαιδευόμενους
  • Οργανισμούς λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. φορείς διασφάλισης ποιότητας, υπουργεία κ.λπ.)
  • Σχεδιαστές και υλοποιητές υπηρεσιών της ΕΕ και ανεξάρτητους πωλητές λογισμικού

Ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι εθνικός και πανευρωπαϊκός δεδομένου ότι οι εταίροι καλύπτουν ολόκληρη την ήπειρο. Το COMPASS, μέσω των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του, φιλοδοξεί να αναπτύξει έναν αντίκτυπο

  • σε εταίρους και σε ευρωπαϊκά ΑΕΙ, γενικά, όσον αφορά την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της αναπαράστασης των εκπαιδευτικών τους προσφορών (μαθήματα, προγράμματα σπουδών κλπ.) αξιοποιώντας τα τυποποιημένα πρότυπα που ενσωματώνουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες πληροφόρησης που απαιτούνται για τη δημιουργία συνδέσμου με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η ενσωμάτωση και η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων αναμένεται να αυξήσει την προσβασιμότητα, την δυνατότητα ανίχνευσης, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των προσφερόμενων μαθησιακών ευκαιριών, καθώς και να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των ιδρυμάτων.
  • σε ευρωπαίους σπουδαστές ΑΕΙ και δια βίου εκπαιδευόμενους, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις online υπηρεσίες για να αναζητούν εύκολα και να συγκρίνουν τις προσφερόμενες ευκαιρίες μάθησης, να διερευνούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν και να δημιουργούν ενημερωμένες διαδρομές μάθησης σε ευθυγράμμιση με τα προσωπικά τους αναπτυξιακά σχέδια την περαιτέρω εκπαίδευση ή την απασχόληση.
  • στους εθνικούς και ευρωπαίους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις συστάσεις πολιτικής και προτύπων ως πολύτιμο μέσο για την προώθηση της εναρμόνισης, δημιουργώντας μια κοινή, βιώσιμη βάση για βελτιωμένες, ουσιαστικές και ποιοτικές περιγραφές ευκαιριών μάθησης για όλα τα κράτη μέλη

• στους φορείς υλοποίησης υπηρεσιών της ΕΕ και στους ανεξάρτητους προμηθευτές που θα είναι σε θέση να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα ή να επαναχρησιμοποιήσουν τα αναπτυγμένα πρότυπα και υποδομές για τη δημιουργία διαλειτουργικών, ενισχυμένων από τεχνολογία συστημάτων και υπηρεσιών στον τομέα, για όλη την Ευρώπη.