Οραμα

Η COMPASS στοχεύει στην υποστήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με την ατζέντα εκσυγχρονισμού της ΕΕ του 2011 και τους τομείς προτεραιότητας της μέσω:

 • της βελτίωσης της ποιότητας και της συνάφειας των προσφερόμενων ευκαιριών μάθησης στις τρέχουσες και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • Της ενίσχυσης της κινητικότητας, καθιστώντας τις Μαθησιακές Ευκαιρίες (Learning Opportunitites) πιο ορατές και κατανοητές για τους σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες
 • της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας των ΑΕΙ στον καθορισμό ποιοτικών, ευέλικτων οδών μάθησης για τους μαθητές τους,
 • της αύξησης της κοινωνικής ευθύνης των ΑΕΙ μέσω των διαφανών περιγραφών των προσφορών τους,
 • της υλοποίησης βιώσιμων υποδομών για όλα τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ και της παροχής δυνατότητας στην ΕΕ να αξιοποιήσει την ενίσχυση των υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων σχετικών υπηρεσιών.

Το COMPASS θα εργαστεί προκειμένου:

 • να προωθήσει την έννοια των ευέλικτων οδών διά βίου μάθησης στα ΑΕΙ και τους εκπαιδευόμενους μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων καθοδήγησης
 • να υποβάλει προτάσεις πολιτικής για την εφαρμογή τους από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • να προτείνει πρότυπα μοντέλα πληροφόρησης ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών ευκαιριών μάθησης (LO) να μπορούν να συμμετέχουν στην καλά δομημένη περιγραφή των προσφορών τους (βάσει του προτύπου MLO και να το επεκτείνουν με τα αποτελέσματα της μάθησης και τις ικανότητες)
 • να αναπτύξει διαδικτυακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν
 • ένα στοιχείο λογισμικού για την περιγραφή LO, το οποίο θα είναι ελεύθερα και δημοσίως διαθέσιμο στους παρόχους LO,
 • ένα δωρεάν εργαλείο για διά βίου μάθηση για την αξιοποίηση των πληροφοριών LO για την οικοδόμηση επιθυμητών οδών για προσωπική ανάπτυξη

Τα μοντέλα και η τεχνολογία που παράγονται μπορούν να αξιοποιηθούν από εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες (π.χ. Ploteus), επηρεάζοντας την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών LO τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό θα εκπονηθεί μια τεχνική σύσταση για τη λήψη περιγραφών LO στο Ploteus.

• επεκτείνει την κοινοπραξία στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, στα ΑΕΙ, στη βιομηχανία καθώς και στον προσανατολισμό του κλάδου ΤΠΕ, σε πιλοτικές δοκιμές σχεδιασμού και υλοποίησης που θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, τη θεσμική δέσμευση και τον εθνικό αντίκτυπο.