Eesmärgid

Projekti eeldatavad tulemused on järgmised:

 1. Innovaatilise ja toetava mehhanismi (mudelid, juhised, tarkvara) loomine kõrgkoolidele esitamaks integreeritud õpiväljundite/pädevuste alast teavet sisaldavaid õpiviise.
 2. Vabavahendi arendamine üliõpilastele, kes saaksid kasu uutest õpiviiside võimaluste loomisest, mis põhineb oskuste ja pädevuste kindlakstegemisel ja arendamisel rõhutades nende professionaalset arengut.
 3. Avatud veebikursuse (MOOC) loomine oskuste arendamise ja juhendamise platvormina, mis pakub väljaõpet, juhiseid õpiviiside kirjelduste ja paindlike elukestva õppe võimaluste loomiseks.
 4. Suuremahulise piloottesti rakendamine IKT-sektoris koos selle valdkonna juhtivate Euroopa kõrgkoolide ja kõrgharidusasutuste konsortsiumitega. Kasutusel on CEN-i IKT-oskuste e-pädevusraamistikku, mis on EL IKT-sektori oskusi ja pädevusi väljendav standard, et kõik institutsioonid saaksid võrrelda oma võimaluste kirjeldusi.
 5. Strateegilised soovitused ja tehnoloogilised suunised tulemuste riiklikuks ja ka Euroopas kasutamiseks.
 6. Üldsuse teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest teavitamisürituste, levitamis- ja turundustegevuse ning heade tavade vahetamise, konverentside, veebilehtede loomise abil, mida kasutatakse COMPASS-i pilootesitlustel ja teavitustegevuses koostöös sidusrühmade ja kaasatud partneritega.
 7. Õppurite füüsilise ja virtuaalse liikuvuse suurendamine – kuna õppimisvõimalusi on lihtsam näha, motiveeritakse liikuvusmeetmeid. Lisaks sellele, kui õpiviise pakutakse internetis (nt MOOC abil), saab õppija võimalust kasutada ilma vajaduseta füüsilise transpordi järele. Konkreetsed põhitegevused, näiteks õpiviiside kirjelduste riiklike standardite väljatöötamine, olemasolevate riiklike ja Euroopa vahendite tehniline kirjelduse sisestamise, IKT-sektori juhtumianalüüsil põhinevad riikliku strateegia soovitused ja strateegilise poliitika vastastikuse mõistmise memorandumid moodustavad olulise osa institutsioonilise pühendumuse eesmärgi saavutamiseks.

COMPASSi tulemused hõlmavad ka projekti tegevuste juhtimiseks kasulike plaanide, aruannete ja vahendite kasutamist, et hinnata projekti tulemusi ning levitamise ja kasutamise strateegia kujundamisel:

 • Projektijuhtimiskava, üksikasjalike tegevuste aruandlus, sh kommunikatsioonikava ja konfliktide lahendamise strateegia
 • Kasutusplaan, milles määratletakse peamised valdkonnad/turud, kus projektipartnerid kavatsevad tulemusi kasutada
 • Levitamisplaan, levitamisstrateegia ja rakenduskava määratlemine
 • Kvaliteedi- ja riskijuhtimiskava, sealhulgas seire- ja enesehindamise protseduurid, kriteeriumid ja näitajad

Projekti veebileht ja juhtimisplatvorm