Sihtrühm ja oodatav mõju

Põhilised sihtrühmad on järgmised:

  • Euroopa partnerkõrgkoolid
  • Õppurid ja elukestvad õppijad
  • Strateegia kujundamise organisatsioonid riiklikul ja Euroopa tasandil (nt kõrgkoolide kvaliteedi tagamise asutused, ministeeriumid jne)
  • EL teenuste disainerid ja rakendajad ning sõltumatud tarkvaratarnijad

Oodatav mõju on riiklikul tasemel aga ka kogu Euroopas, sest partnerid katavad kogu kontinendi. COMPASS püüab oma tegevuste ja väljundite kaudu mõju avaldada

  • partnerriikidele ja Euroopa kõrgkoolidele üldiselt oma õpipakkumiste (kursused, õppekavad jms) täiustamiseks ja ajakohastamiseks, kasutades selleks loodud standardiseeritud mudeleid, mis integreeriksid oskuste ja pädevuste teabe, mis on vajalikud praeguse tööturu vajadused. Välja töötatud uuenduslike tehnoloogiate ja vahendite integreerimine ja omaksvõtmine suurendab eeldatavasti nende õpipakkumiste kättesaadavust, avastatavust, võrreldavust ja läbipaistvust ning aitab kaasa institutsioonide sotsiaalse vastutuse suurendamisele.
  • Euroopa kõrgkoolide üliõpilastele ja elukestvas õppes osalejatele, kes saavad kasutada loodud veebiteenuseid, et hõlpsalt otsida ja võrrelda pakutavaid õpivõimalusi, uurida omandatavaid oskusi ja pädevusi ning luua teadlikke õpivõimalusi kooskõlas isiklike arengukavadega arvestades edasisi plaane hariduses või tööl.
  • riiklikele ja Euroopa strateegiakujundajatele, kes saavad kasutada eeskirjade ja standardite soovitusi väärtusliku vahendina edendamaks ühtlustamist, luues ühtse ja jätkusuutliku baasi täiustatud, mõteka ja kvaliteetse õpivõimaluste kirjelduste jaoks kõikides liikmesriikides.

ELi teenuseosutajatele ja sõltumatutele tarnijatele, kes suudaksid integreeruda olemasolevatesse süsteemidesse või taaskasutada arendatud standardeid ja infrastruktuuri üle-euroopaliste koostalitlusvõimeliste, tehnoloogiapõhiste süsteemide ja teenuste loomiseks.