Projectoverzicht

Het decennium dat we zijn ingeslagen, biedt enorme uitdagingen voor Europa. De 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei erkent de sleutelrol die het hoger onderwijs moet spelen als de ambities voor Europa in een snel veranderende mondiale realiteit werkelijkheid worden [1]. Dit betekent een verbreding van de toegang tot levenslang leren voor zoveel mogelijk Europese burgers en het is van vitaal belang dat maatregelen worden genomen om onze realiteit in deze richting te veranderen. Opmerkelijk is dat de arbeidsmarkt steeds meer afgestudeerden met gespecialiseerde kennis en competenties nodig heeft en er aanzienlijke investeringen in onderwijssystemen nodig zijn om ervoor te zorgen dat aan deze vraag wordt voldaan.Volgens het fundamentele doel van de ET 2020-werkgroep: «Een leven lang leren en mobiliteit realiseren», stellen economische, technologische en organisatorische veranderingen nieuwe eisen aan een Europa dat beter inspeelt op de behoeften van de arbeidsmarkt. Daarom moeten ET-systemen de Europese burgers kunnen ondersteunen en toerusten met kennis, vaardigheden en competenties om drie kerndoelstellingen te verwezenlijken:

  • inspelen op de uitdagingen van wereldwijd toenemende concurrentie • nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om te reageren op de aard van de nieuwe banen en
  • het aanpassingsvermogen en de inzetbaarheid verbeteren van volwassenen die al werken of de arbeidsmarkt betreden.

Zoals de jaarlijkse groeianalyse 2013 aangeeft, heeft de duur van de crisis de lidstaten echter niet geholpen om door te gaan met het halen van hun EU 2020-doelstellingen inzake LLL voor vaardigheden en inzetbaarheid. Deze bevindingen vormen een sterke motivatie voor de implementatie en bewustmaking van de ET 2020-doelstellingen voor de ontwikkeling van vaardigheden voor groei, concurrentievermogen en inzetbaarheid.

Het wordt aanvaard dat een van de belangrijkste redenen die mensen afschrikken om deel te nemen aan activiteiten voor een leven lang leren, is:

  • het gebrek aan zinvolle, goed gestructureerde, gemakkelijk toegankelijke informatie met betrekking tot informatie over levenslang leren, en
  • het ontbreken van beleidskaders en hulpmiddelen voor het koppelen van competenties en kwalificaties die in verschillende fasen en contexten binnen en buiten het formele onderwijs en de opleiding zijn verworven, om flexibele trajecten te vormen voor persoonlijke ontwikkeling en het concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. Zoals benadrukt in [2], bieden flexibele trajecten een belangrijk potentieel voor het stimuleren van deelname aan levenslang leren; er is dus een alternatieve benadering nodig om belanghebbenden, dat wil zeggen aanbieders van kansspelen, individuen, beleidsmakers en technologieontwikkelaars, aan te trekken om een ecosysteem te bouwen voor het beheren en bevorderen van flexibele, alternatieve mogelijkheden voor levenslang leren.In dit perspectief is het voorgestelde project gericht op de samenstelling van levenspadtrajecten voor levenslang leren door middel van op standaarden gebaseerde diensten, en investeert het in de oprichting van een samenhangend, strategisch partnerschap voor de langetermijnbevordering van LLL-gerelateerde Europese strategieën en de ontwikkeling van instrumenten die de bewustwording van zowel aanbieders van kansspelen en kanszoekers op zoek naar kansen en stimuleren van het ontwerpen van beleid voor het verbeteren van ET met alternatieve, flexibele trajecten op basis van gemakkelijke, door technologie verbeterde toegang tot leermogelijkheden. De voorgestelde aanpak is gericht op alle typen LLL-belanghebbenden met een specifieke nadruk in een context van hoger onderwijs. Meer specifiek zal COMPASS:
  • het concept van flexibele trajecten voor levenslang leren promoten door middel van richtsnoeren en beleidsvoorstellen doen om hun te stimuleren

implementatie door instellingen voor hoger onderwijs

  • op normen gebaseerde technische hulpmiddelen ontwikkelen om HEI-aanbieders van leermogelijkheden in te schakelen bij het produceren van goed gestructureerde, competentiegerichte beschrijvingen van leerkansen en bij het ondersteunen van het creëren van flexibele leertrajecten, waardoor de kwaliteit en relevantie van hoger onderwijs voor de huidige en opkomende arbeidsmarkt wordt verbeterd behoefte aan
  • gebruik maken van de aanzienlijke impact en reikwijdte van het consortium voor beleidsmakers, samenwerkende hogeronderwijsinstellingen en aan de ICT-gerelateerde industrie, om pilottests te ontwerpen en uit te voeren, die het bewustzijn en de institutionele betrokkenheid vergroten
  • expliciete bijdragen leveren voor de integratie van technische ontwikkelingen in bestaande Europese en nationale richtsnoeren voor toegang tot leermogelijkheden (bijvoorbeeld Ploteus).

De ICT-sector is geselecteerd als ons pilottoepassingsveld, omdat er volgens [2] een aanhoudende wanverhouding bestaat tussen vraag en aanbod van ICT-vaardigheden, terwijl er tegen 2015 tot 700.000 openstaande vacatures voor ICT-beoefenaars in de EU zullen zijn. Bovendien is ICT een van de snelst evoluerende gebieden; kennis die een paar jaar geleden werd verstrekt, kan vandaag nutteloos worden in het licht van de behoeften van de huidige markt.

[1] Eurydice, «Modernisering van het hoger onderwijs in Europa: financiering en de sociale dimensie», 2011.

[2] Werkdocument van de diensten van de Commissie, «Partnerschap en flexibele trajecten voor de ontwikkeling van levenslange vaardigheden», 2012